ÖRGÜTLENME YAPIMIZ

229

Karar Alma Mekanizması ve Düzenli Toplantılar

 • CMG iki ayda bir düzenli olarak toplanır. Gerektiğinde ek toplantılar gerçekleştirir.
 • CMG tüm kararlarını, ağ üyelerinin katılımlarının gerçekleştiği toplantılarda oy birliğine dayalı olarak alır.
 • Oy birliğinin sağlanamadığı ancak yine de karar alınabilecek konular şu şekildedir:
  • Yapılacak basın açıklamalarında oy birliği oluşmadığı zaman CMG ismi kullanılmadan sadece imza veren örgütlerin ismi ile basın açıklaması yapılabilir.
  • Yapılacak araştırma sonuçları gibi kaynak üretme süreçlerinde oybirliği sağlanamamışsa, o yayın ya da sonuç vb CMG. adına yayınlanamaz.
 • Karar önerileri ve toplantı gündemine ilişkin öneriler toplantıdan üç hafta öncesinden başlayarak sekretaryaya iletilir. Sekretarya toplantıdan bir hafta önce gündemi toparlamak ve herkese sunmakla yükümlüdür.

Temsiliyet

 • CMG’nin sürekliliğinin ve hafızasının oluşumu için her üye örgütten devamlı olarak ağı takip edecek en az iki kişinin belirlenerek, karar alınacak toplantılarda bu isimlerin varlığı ile üye örgüt temsil edilir.
 • Tartışmalara bileşen örgütlerden birden fazla temsilci katılabilir. Ancak karar alma sürecinde her örgüt yalnızca bir oy hakkına sahiptir.

Acil Durumlarda İletişim

 • Kriz ve acil durumlarda her örgütün belirlenen temsilcisi haberdar edilir. Bu haberleşmenin etkili şekilde gerçekleşmesinde sekretarya sorumluluk sahibidir.

İzleme ve Değerlendirme

 • Yılda bir düzenlenen “Değerlendirme Toplantısında” ağın tüm çalışmaları gözden geçirilir ve bir diğer yılın çalışma planı bu toplantıda oluşturulur.

Sekreterya

 • CMG’nin sekretaryası 2020 yılı sonuna kadar Kapasite Geliştirme Derneği tarafından üstlenilmiştir.
 • Sekretaryanın görev ve sorumlulukları:
 • Stratejik planlama ve yıllık çalışma planının uygulanmasını sağlamak
 • Toplantıların organizasyonunu yapmak
 • İletişim grubu ve web sitesinin yönetimi
 • Koordinasyon adına yapılan dış yazışmaların takibi
 • Toplantı gündemi, programı ve tutanakların grup ve ağ içinde paylaşılması

Ağa üyelik

 • Ağ kendisi davet edebilir. Bu daveti gerçekleştirirken aşağıdaki konulara dikkat eder:
  • Kurumun bu konudaki çalışmaları
  • Ağın ilke ve değerlerine uygun çalışıp çalışmadığı (bu konuda oluşturulacak değerlendirme kurulu tarafından bir çalışma yapılır ve ağ üyeliğe ilişkin ortak fikir geliştir)